STiP.pl
STiP.pl
ul. Inwalidzka 11
41-506 Chorzów
STiP.pl
zawartość koszyka (pusty)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STiP.pl

I. WYJAŚNIENIE POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE

1. Regulamin – niniejszy dokument sklepu internetowego STiP.pl określający prawa i obwiązki Klientów i właściciela sklepu internetowego STiP.pl, przygotowany na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Umowy zawieranej na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i jest dostępny na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”.

2. Sklep internetowy/serwis – sklep znajdujący się na stronie internetowej www.STiP.pl, którego właścicielem i jednocześnie świadczącym usługę jest Eltrans Sp. z o.o.

3. Usługodawca/Sprzedawca/Właściciel sklepu internetowego STiP.pl – Eltrans Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Inwalidzkiej 11 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000047124, NIP 634-24-08-606, REGON 277262260, tel/fax (32)3495031, e- mail: sekretariat@eltrans.pl

4. Usługobiorca/Użytkownik/Klient – osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca Klientem sklepu internetowego STiP.pl, po skutecznym przeprowadzeniu procedury rejestracji i logowania do Konta w sklepie internetowym STiP.pl. Dokonując zakupu w sklepie internetowym STiP.pl, Usługobiorca staje się stroną Umowy sprzedaży.

5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną. Usługobiorca, poprzez założenie Konta w serwisie STiP.pl:
a) ma możliwość dokonywania zakupów za pośrednictwem serwisu STiP.pl, w tym dodawania i usuwania towarów z koszyka;
b) uzyskuje dostęp do pełnej oferty STiP.pl;
c) ma dostęp do ofert przygotowanych specjalnie na indywidualne zapytanie ofertowe;
d) posiada podgląd: wszystkich transakcji dokonanych za pośrednictwem serwisu STiP.pl.

6. Konto – element sklepu internetowego STiP.pl, dostępny dla Usługobiorcy po dokonaniu rejestracji na stronie www.STiP.pl

7. Informacje handlowe – informacje o towarach i usługach serwisu STiP znajdujące się na stronie www.STiP.pl. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, za wyjątkiem przypadku, kiedy Usługobiorca doda towar i/lub usługę do koszyka.

8. Ikony akceptacji – ikony znajdujące się na stronie internetowej www.STiP.pl, których zaznaczenie na etapie rejestracji w serwisie STiP.pl oznacza wyrażenie zgody na akceptację niniejszego regulaminu, Polityki bezpieczeństwa, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Polityce bezpieczeństwa i prywatności serwisu STiP.pl oraz na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10. Oferta – oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży przez Usługobiorcę lub Usługodawcę. W sklepie internetowym STiP.pl wyraża się poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” po umieszczeniu towarów w Koszyku i zalogowaniu się do Konta lub poprzez kliknięcie przycisku „Zapytanie”.

11. Zapytanie – opcja serwisu STiP.pl umożliwiająca przygotowanie indywidualnej oferty zgodnie z preferencjami Klienta określonymi w wyszczególnionym na stronie formularzu.

12. Szybka wycena – opcja serwisu STiP.pl umożliwiająca dokonanie szybkiej wyceny określonej przez Klienta kategorii towarów.

13. Opakowania – standardowe zabezpieczenia towarów używane przez producentów. W przypadku większej ilości kabli w jednym odcinku, usługodawca wysyła towar na bębnach.

14. Login – ustalony przez Usługobiorcę ciąg znaków użyty podczas rejestracji w Sklepie internetowym STiP.pl oraz każdorazowo przy logowaniu się w Sklepie internetowym.
15. Hasło – kombinacja znaków konieczna do autoryzacji Usługobiorcy (Loginu) podczas logowania w Sklepie internetowym STiP.pl.

16. Cennik – wykaz cen towarów oferowanych w Sklepie internetowym STiP.pl w zakładce „Katalog produktów”. W przypadku skorzystania z opcji „Szybka wycena” lub „Zapytanie” istnieje możliwość otrzymania oferty dla określonego Usługobiorcy.

17. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

18. Przedsiębiorca – przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

II. UMOWA SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, Usługobiorca zobowiązany jest do:
a) założenia Konta i zalogowania się do swojego Konta;
b) wypełnienia formularza zamówienia poprzez:
- dokonanie wyboru rodzaju i ilości towaru poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz” lub „Do koszyka” na stronie internetowej serwisu STiP.pl,
- dokonanie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia towarów poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku,
- podanie danych osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,
c) zaznaczenia odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz Polityki bezpieczeństwa. Klient nie jest zobowiązany do akceptacji postanowień nie wymaganych jako obowiązkowe,
d) zapoznania się przez Usługobiorcę z ostatecznym brzmieniem treści wiążącej Usługodawcę Oferty, wyświetlanej na stronie serwisu STiP.pl oznaczonej jako „3. Podsumowanie”,
e) potwierdzenia woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2. Niedokonanie kliknięcia w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” powoduje rezygnację z zawarcia Umowy sprzedaży, a oferta STiP.pl przestaje być wiążąca.

3. Aż do chwili kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na etapie „3. Podsumowanie”, Klient może zmienić wcześniej dokonany wybór poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.

4. Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza:
a) potwierdzenie przez Klienta prawidłowości danych osobowych,
b) potwierdzenie przez Klienta otrzymania Oferty i jednoczesne jej przyjęcie skutkujące zawarciem przez Klienta z Właścicielem serwisu STiP.pl skutecznej prawnie Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego STiP.pl na etapie „3. Podsumowanie” oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta podczas rejestracji Konta, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej umowy sprzedaży oraz dodatkowo, w przypadku wyboru opcji płatności „Przelew”, z numerem konta bankowego, na który należy wpłacić cenę za zakupiony towar, oraz z terminem płatności.

III. CENA SPRZEDAŻY ORAZ SPOSÓB ZAPŁATY

1. Ceny w Sklepie internetowym STiP.pl są podawane w polskich złotych (PLN) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztu transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru, na etapie uzupełniania formularza zamówienia.

2. Cena towaru prezentowana w Sklepie internetowym STiP.pl przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności, aktualne promocje. Stali klienci mogą mieć ponadto możliwość kupowania towarów na warunkach określonych po udzieleniu odpowiedzi na indywidualne zapytanie.

3. Usługodawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:
a) Przelew – przedpłata przelewem na konto bankowe wskazane w potwier-dzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej,
b) Płatność elektroniczna (Przelewy24) - zapłata za pośrednictwem DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15 prowadzącej serwis za pośrednictwem www.przelewy24.pl,
c) Przy odbiorze w punkcie odbioru – płatność gotówką lub kartą płatniczą,
d) Pobranie - płatność gotówką kurierowi/pracownikowi Poczty Polskiej przy odbiorze lub w punkcie InPost wg zasad InPost.

4. W przypadku zapłaty kartą płatniczą lub kredytową rachunek Klienta w banku, który wydał kartę zostaje obciążony należnością w chwili zaksięgowania środków.

5. W przypadku wyboru opcji płatności „Przelew” lub „Płatność elektroniczna (Przelewy24)” termin płatności wynosi 2 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

IV. DOSTAWA I POZOSTAŁE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ

1. Dostawy towarów odbywają się za pośrednictwem firm kurierskich/Poczty Polskiej/InPost lub Klient może dokonać odbioru osobistego w magazynie Usługobiorcy mieszczącym się w Chorzowie, przy ul. Inwalidzkiej 11.

2. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą, niniejszym wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą Usługodawcy z tyłu opóźnienia oraz zwłoki w dostarczeniu towaru, a także z tytułu utraconych korzyści.

3. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą, niniejszym wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi.

4. Językiem umowy zawieranej z Usługodawcą jest język polski.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący przedsiębiorcą ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży wyłącznie na warunkach określonych w kodeksie cywilnym.

2. W przypadku Przedsiębiorców zwrot towaru odbywa się na ich koszt.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności w przypadku zwrotu środków pieniężnych.

4. W przypadku naruszenia postanowień pkt V.1, Przedsiębiorca jest zobowiązany odebrać towar przesłany do Usługodawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu do odebrania ww. towaru Usługodawca ma prawo zutylizować taki towar, bez prawa żądania przez Przedsiębiorcę odszkodowania z tego tytułu.

5. Konsument, który zawarł umowę na odległość (Umowę sprzedaży) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

6. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres zwroty@stip.pl).

8. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy lub skorzystać z gotowego formularza na stronie STiP.pl zakładka „Zwrot towaru” / „Pobierz formularz”. Jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

10. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (przy wysłaniu oświadczenia pocztą decyduje data stempla pocztowego).

11. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca prześle niezwłocznie Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

12. Skutki odstąpienia od umowy:
a) w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
b) Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
c) Konsument powinien odesłać lub przekazać Usługodawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: STiP.pl, ul. Inwalidzka 11, 41-506 Chorzów.

13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą lub kurierem, Konsument również ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, po uprzednim oszacowaniu przez Usługodawcę tych kosztów z uwzględnieniem użycia ewentualnego transportu specjalistycznego.

14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie dotyczy:
a) kabli i przewodów ciętych na zamówienie oraz z opakowaniem "bębnowym"
b) towarów w jakikolwiek sposób używanych, towarów uszkodzonych

18. Klienci mają prawo zwrócić Usługodawcy na własny koszt zakupione od niego bębny, pod warunkiem, że zwrot nastąpi w terminie do 60 dni od dnia otrzymania opakowania. Przed dokonaniem zwrotu należy skontaktować się obsługą serwisu STiP.pl.
Przy zwrocie bębnów w terminie do 60 dni STiP.pl wystawia fakturę korygującą w pełnej wartości ceny sprzedaży zwracanego bębna.

19. Usługodawca nie przyjmuje:
a) bębnów zwracanych po upływie 60 dni od dnia otrzymania opakowania;
b) bębnów zwracanych nie spełniających kryterium przydatności do użytku, tj. bębnów posiadających uszkodzenia, w szczególności w postaci przekoszeń, złamań flanszy lub rdzenia;
c) bębnów nie zakupionych od Usługodawcy;
d) bębnów (szpul) jednorazowych, palet.

VI. RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Usługodawca jest zobowiązany sprzedać Klientowi - Konsumentowi towar wolny od wad. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), z zastrzeżeniem pkt. IV.3.

2. Na towary oferowane przez Sklep internetowy STiP.pl gwarancji udzielają producenci towarów lub inne upoważnione podmioty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub w reklamie oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

4. Klient może, zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

5. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady można składać w dowolny sposób, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@stip.pl lub w formie pisemnej na adres: STiP.pl, ul. Inwalidzka 11, 41-902 Chorzów. Niezależnie od możliwości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w celu uproszczenia i przyśpieszenia procedury reklamacji, Usługodawca sugeruje korzystanie z formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu internetowego STiP.pl w zakładce „Reklamacja”.

6. Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu reklamowanego towaru w serwisie STiP.pl

7. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Usługodawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. O terminie i sposobie odbioru towaru Klient zostanie każdorazowo poinformowany przez Usługodawcę. Usługodawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

8. Konsument może żądać od Usługodawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Usługodawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

9. Usługodawca ustosunkuje się do otrzymanego od Klienta żądania z tytułu rękojmi za wady i poinformuje Klienta sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli Klient wskazał swój adres e-mail, jako właściwy dla udzielania odpowiedzi.

10. Pozostałe kwestie związane z rękojmią za wady regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Do ochrony danych osobowych znajdują zastosowanie postanowienia Polityki Bezpieczeństwa zamieszczone na stronie internetowej STiP.pl

VIII. WARUNKI TECHNICZNE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wymagania techniczne, które musi spełnić Usługobiorca, aby korzystać z Usługi:
a) podłączenie do sieci Internet,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka Google Chrome, FireFox, Internet Explorer, Opera, Safari w wersji nie starszej niż sprzed roku, z włączoną obsługą Java Script.
c) rozdzielczość ekranu nie ma znaczenia - sklep STiP.pl jest responsywny,
d) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Użytkownik może założyć Konto w toku procesu zakupu towaru w Sklepie internetowym.

3. Utworzenie Konta w Sklepie internetowym bez jednoczesnego zakupu towaru przebiega w sposób następujący:
a) Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego STiP.pl, dbając aby w formularzu uzupełnić wszystkie pola oznaczone „*” Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie Konta. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na posiadaniu Konta.
b) warunkiem rejestracji jest:
- podanie danych osobowych,
- wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu Internetowego STiP.pl oraz treść Polityki bezpieczeństwa i prywatności. Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pól nieobowiązkowych dostępnych na etapie rejestracji Konta.

4. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny, zaznaczając pola: „Akceptuję warunki Regulaminu oraz Polityki bezpieczeństwa i prywatności.”
„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką bezpieczeństwa i prywatności.”
„Chcę otrzymywać informacje o nowościach i promocjach na swój adres email. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.”
oraz
klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie Sklepu internetowego STiP.pl Logowanie/Rejestracja
oświadcza i potwierdza, że:
a) podane w formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,
b) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
c) zapoznał się z Regulaminem Sklepu internetowego STiP.pl oraz Polityką bezpieczeństwa i prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać.

5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta Usługodawca prześle wiadomość zawierającą zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej. Warunkiem dokończenia procesu tworzenia Konta jest potwierdzenie tego faktu poprzez kliknięcie przez adresata tej wiadomości na link dołączony do ww. wiadomości.
W przypadku, gdy zakładanie Konta następuje w trakcie procesu zakupowego, Użytkownik będzie zobowiązany do podania danych, o których mowa w pkt. VI.3 oraz do kliknięcia na przycisk „Zarejestruj się”. W takim przypadku Usługodawca prześle wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej.

6. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła jakimkolwiek osobom trzecim.

7. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta w dowolny sposób w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres sklep@stip.pl lub w formie pisemnej na adres: STiP.pl, ul. Inwalidzka 11, 41-506 Chorzów.

8. Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego STiP.pl, łącznie z zobowiązaniami wynikającymi z Regulaminu do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta.

9. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług za wypowiedzeniem w przypadku okoliczności Siły Wyższej, zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na zmiany w treści Polityki bezpieczeństwa i prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta.

10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego STiP.pl, łącznie z zobowiązaniami wynikającymi z Regulaminu do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta.

11. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób w szczególności drogą elektroniczną na adres sklep@stip.pl lub w formie pisemnej na adres: STiP.pl, ul. Inwalidzka 11, 41-506 Chorzów.

12. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorcy Sklepu zawarte zostały w Polityce bezpieczeństwa i prywatności dostępnej na stronie serwisu STiP.pl

13. Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Użytkownikowi/Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Strony internetowej.

14. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy na etapie logowania się do Konta w Sklepie internetowym. Usługobiorca będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie Regulaminu w terminie czternastu (14) dni od dnia jego powiadomienia o zmianie Regulaminu.

15. W przypadku Przedsiębiorców, spory wynikłe w związku z zawarciem umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

16. W przypadkach nieuregulowanych w Umowie sprzedaży i niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta oraz Polityka Bezpieczeństwa i prywatności zamieszczona na stronie internetowej STiP.pl

17. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.